A=Action

A=ACTION

ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุขึ้นทุกปี
สามารถนำความรู้ในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไปได้
เพิ่มเวลาในการจัดอบรมให้มากขึ้น
ระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในการอบรมไม่ค่อยดี
โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมสามารถนำไปสร้างเว็บเพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้


➣รายงานผลการดำเนินงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม