P=PLAN

"P=Plan"➽มีแผนงาน/โครงการ➽ขออนุมัต/อนุญาตดำเนินโครงการ➽การดำเนินโครงการรูปภาพการดำเนินกิจกรรม"โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุ OOP"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม