D=DO

D=Do

➤ภาพถ่ายกิจกรรม

➤รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม


รูปภาพดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุOOP


 1.ลงทะเบียนเข้าอบรม
2.นักศึกษากล่าวรายงานในการเปิดโครงการ

3. วิทยากรให้ความรู้ในการสร้างเว็บการขายสินค้า

4.นักศึกษาวาดแผนงานการสร้างเว็บ


5.วิทยากรให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ตามไม่ทัน


6.วิทยากรตรวจผลงานและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเพิ่มเติม
7.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม